Skip to content

Tjänster

Vid distans- och hemarbete måste arbetsgivaren försäkra sig om att arbetsplatsen i hemmet (eller där arbetet utförs) är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar och utifrån dessa vida lämpliga åtgärder.

Ju större krav arbetsgivaren ställer på de anställda att arbeta hemifrån desto större ansvar har arbetsgivaren att säkerställa en god arbetsmiljö samt tillhandahålla relevant arbetsutrustning.

För att säkerställa arbetsmiljön vid hemarbete kan t ex en checklista användas där den anställde själv svarar på frågor om arbetsmiljön.

 

Undersökning av hemarbetsplatsen

Som arbetsmiljökonsulter har PlanetPeople AB (som står bakom ergonomi.eu) mångårig erfarenhet att undersöka och kartlägga arbetsmiljö.

Utifrån Arbetsmiljölagstiftningen, SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2012:2 Belastningsergonomi, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm har Prevent utvecklat ett frågeformulär som vi har anpassat till ett webbaserat formulär (enkät) med arton frågor som den hemmaarbetande medarbetaren fyller i. Resultaten levereras som en Excel fil till respektive närmaste chef.

Svaren blir sedan underlag till dialog och riskbedömning som utförs tillsammans med den närmaste chefen och eventuellt skyddsombud. 

Kostnad

I kostnaden ingår 0två undersökningar inom 12 månader. 

Företag   < 9   anställda 1500 kr
Företag 10-25 anställda 3000 kr
Företag 26-99 anställda 5000 kr
Företag 101 – 249 anställda 6000 kr
Företag > 250 anställda 8000 kr

Vid köp av produkter för minst 12 000 kr erhålles 25% rabatt på ovan priser. Moms tillkommer.