Har du medarbetare som jobbar hemifrån?

Plötsligt är förutsättningarna annorlunda för att leda arbetet och för att säkra en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Som ett resultat av coronapandemin har hemarbete introducerats mycket snabbt på många arbetsplatser och det har funnits mycket lite tid att planera inför denna omställning. Samtidigt har chefen fortfarande ansvar för att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

Centrum för arbets- och miljömedicin Region Stockholm (CAMM) har publicerat en mycket bra vägledning för chefer gällande arbetsmiljö vid hemarbete.

I vägledningen utgår CAMM från fyra huvudområden:

  • Chefens arbetsmiljöansvar
  • Andra aktörer i arbetsmiljöarbetet
  • Att tänka på vid omställning till hemarbete
  • Fortsatt uppföljning av hemarbete

Kort sammanfattning:

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i medarbetarens hem. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller också för en arbetsplats i hemmet.

Arbetsgivaren har skyldighet att riskbedöma på organisatorisk och individuell nivå. Arbetsgivaren ansvarar för att säkra en bra arbetsmiljö, till exempel att vid behov tillhandahålla arbetsredskap, support och möbler.

Den anställde är skyldig att samarbeta med arbetsgivaren för att säkra en god arbetsmiljö genom att till exempel rapportera brister samt medverka till att motiverade åtgärder genomförs. Vid arbete i hemmiljö kan det bland annat handla om att uppmärksamma bristande teknisk support eller avsaknad av ergonomiska arbetsmöbler.

Det kan behövas ta fram riktlinjer för hemarbetet, se till att informationsbehov möts, att informationen är tydlig och når alla. Vid behov kan vara bra att avtala och informera vad som gäller (i vägledningen finns länk till mall för avtal-distansarbete).

IT-säkerheten är viktig, tillgång till utrustning, support, olika krav för säkerhet, etc.

Följ upp genom att planera och genomför avstämningar, säkerställ att medarbetarna för det stöd de behöver, är arbetsuppgifterna tydliga, finns det vägledning tillgänglig, hur fungerar det i hemmet om alla arbetar hemifrån, etc.

Om en medarbetare återgår till sin ordinarie arbetsplats är det viktigt att anpassa arbetstider och resor för att så långt som möjligt möta lokala myndigheters rekommendationer.

Läs hela dokumentet här:

Missa inte vår nya satsning ergonmi.eu med ergonmiskt anpassade lösningar för hemarbetsplatsen.