Nya regler för hemarbete kan missleda arbetsgivare

Coronapandemin har förändrat våra arbetssätt dramatiskt. Många har jobbat på distans och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemifrån även fortsätter göra det under hösten.

Arbetsmiljöverket fick därför nyligen i uppdrag från regeringen att informera arbetsgivare om risker i arbetet – särskilt fokus skulle ligga på dem som jobbar hemma.

Men nu möter Arbetsmiljöverket kritik från bland annat Tjänstemännens centralorganisation, TCO, för att i stället ha skapat otydlighet kring hemarbete i pandemin. Myndighetens nya föreskrifter som reglerar hur en arbetsplats ska utformas drar en ny gräns för arbetsgivarens ansvar.belastnin

Från januari 2021 gäller de nya föreskrifterna inte längre för arbete i hemmet.

”Exempel på arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över är när arbetet sker i någon annans enskilda hem”, står det skrivet i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om arbetsplatsens utformning.

När Arbetsmiljöverket skickade förslag på utformningen av de nya föreskrifterna och allmänna råd 2019 skrev TCO, i sitt remissvar, att man bör nämna att arbetsgivaren har ansvar för ergonomiska anpassningar för att förebygga eventuella skador, menar Ulrika Hagström som är utredare med ansvar för arbetsmiljöfrågor hos TCO.

Hon upplever att informationen är förvirrande även om det nämns i de allmänna råden att samtliga arbetsgivare omfattas av arbetsmiljölagen.

– Det är stor risk att chefer eller skyddsombud lite snabbt vill ta reda på vad det är som gäller och enbart går till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och missar att kolla igenom arbetsmiljölagen.

Fler hemarbetare riskerar att drabbas av belastningsskador när det råder oklarheter om vem som ansvarar för den ergonomiska biten, menar hon.

– Vi har utfört en Novusundersökning där mer än en tredjedel av 868 personer har svarat att arbetsgivaren inte erbjudit redskap när man jobbar hemma. Flera har då fått ont i rygg, nacke och axlar som följd. Det finns risk för att dessa problem förvärras med de nya föreskrifterna, säger Ulrika Hagström.

Även Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, upplever att förändringarna kommer vid ett illa valt tillfälle.

– Väldigt många akademiker jobbar hemma för att minska smittspridningen. I den här situationen behöver arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön vid distansarbete bli tydligare, inte tvärtom. Den nya föreskriften fångar inte upp utmaningarna med det gränslösa och flexibla arbetslivet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, arbetar även nära Arbetsmiljöverket och har tagit del av de nya föreskrifterna.

– De allmänna råden kanske skulle behöva förtydligas. Samtidigt var de gamla föreskrifterna omöjliga att leva upp till som arbetsgivare, säger Gunnar Sundqvist som är utredare och expert inom arbetsmiljöområdet hos SKR.

Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket, har varit med och tagit fram de nya föreskrifterna. Hon menar att de är anpassade till rådande verklighet och praktiska förutsättningar.

– Man kan inte ha regler och föreskrifter som man inte kan uppfylla. Det är svårt för arbetsgivare att ställa krav på utformning i miljöer som de inte råder över. De tidigare kraven som fanns handlade till stor del om areor och utformning.

Ewa Krynicka Storskog poängterar att det finns andra föreskrifter än Arbetsplatsens utformning, till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, och föreskrifter om arbete vid bildskärm som gäller vid hemarbete.

– Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när de anställda arbetar hemifrån och ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare, säger hon.

Arbetsmiljöverket har den 30 juni 2020 fattat beslut om nya, ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning (AFS 2020:1) och användning av arbetsutrustning (AFS 2020:4).

Föreskrifterna innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet.

Nytt är bland annat att det nu kommer att ställas tydligare krav på att byggherrar, arkitekter och projektörer tar hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen och skärpta regler om tillgänglighet.

De nya föreskrifterna börjar gälla den första januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.

Denna artikel är publicerad på DN.se. Text -Johanna Sundbeck